Algemene voorwaarden

Afspraak maken
De praktijken van huid- en oedeemtherapie Wijchen, werken uitsluitend op afspraak. Een afspraak kan telefonisch worden gemaakt. Mocht de telefoon niet direct beantwoordt kunnen worden, spreek dan vooral duidelijk uw naam, telefoonnummer en uw vraag in. U wordt dan zo spoedig mogelijk terug gebeld.

Tarieven en zorgverzekering
De tarieven die in de praktijk gehanteerd worden gelden voor de duur van één kalenderjaar.

U dient zelf zorg voor te dragen dat u op de hoogte bent of u nog verzekerd bent, en in welke mate u zorgverzekering de behandeling vergoed. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het volledig en tijdig betalen van een factuur, ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed.

Niet nagekomen afspraken
Mocht het voorkomen dat u niet op een gemaakte afspraak kunt komen, dan dient u 24 uur (bij behandeling van de ontharingslasers, De Fox laser, KTP-Quadrostar laser) is dit 48 uur) van te voor af te melden. Dit kan uitsluitend gebeuren via de e-mail of telefonisch. Dit dient ook in het weekend te gebeuren. Inspreken op de voicemail is hierbij ook voldoende, mits u correct en duidelijk uw naam, de datum van de afspraak en uw telefoonnummer ingesproken heeft.

Indien u de afspraak later afmeld of de afspraak vergeet, dan zal het tarief van de behandeling geheel (met een minimum tarief van 40,- per half uur), dan wel gedeeltelijk in rekening worden gebracht ongeacht de reden van annuleren. Deze kosten zullen dan bij u persoonlijk in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor behandelingen die normaliter vergoed worden door de zorgverzekeraar.

Privacy
Uw persoonlijke en medische gegevens worden altijd met zorg behandeld. Dit wil zeggen dat alleen de huidtherapeut en degene die betrokken zijn bij de behandeling, inzage hebben in uw gegevens. Deze gegevens worden nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.

Klachtregeling
U kunt ervan uit gaan dat u met de grootst mogelijk zorg behandeld wordt bij Huid- en oedeemtherapie Wijchen en Huid- en oedeemtherapie Beuningen. Mocht er desondanks toch een klacht ontstaan, dan kunt u dit gerust kenbaar maken. In eerste instantie kunt u het beste een gesprek aangaan. Er zal dan geprobeerd worden om een oplossing te vinden. Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan u zich wenden tot de interne commissie van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH): de Patiënten Advies Commissie (PAC). Dit is te vinden via www.huidtherapie.nl. Deze commissie bemiddeld tussen huidtherapeut en patiënt.

Mocht dit nog niet tot uw tevredenheid zijn dan kunt u zich wenden tot de Landelijke Klachtencommissie Paramedici eerstelijns via www.paramedisch.org.

Rechten en plichten
Wanneer iemand de hulp van een zorgverlener inroept, ontstaat er een geneeskundige behandelovereenkomst tussen deze twee partijen. Hierbij geldt de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO). Hierin staat beschreven dat u een aantal rechten en plichten heeft. Zo heeft u recht op het verkrijgen van informatie in begrijpelijke taal. Ook heeft u het recht om uw medisch dossier, wat door de zorgverlener moet worden bijgehouden, in te zien. Van de zorgverlener wordt verwacht de privacy van de patiënt te bewaren en beschermen. Voor elk onderzoek en voor iedere behandeling is toestemming nodig van de patiënt. Uit eindelijk beslist u, als patiënt, altijd zelf of er wel of niet wordt behandeld, niet de zorgverlener.

Naast deze rechten heeft u een aantal plichten. Zo moet u de zorgverlener zo goed, eerlijk en volledig mogelijk op de hoogte stellen van zijn problematiek. Daarnaast is het een plicht van u om de zorgverlener te betalen. De zorgverlener heeft echter het recht om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van u, als patiënt, en kan weigeren een behandeling uit te voeren.

Toepasselijk recht
Op de overeenkomst van de huidtherapeut en de patiënt is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Wijzigingen
Huid- en oedeemtherapie Wijchen en Huid- en oedeemtherapie Beuningen behouden zich het recht om deze voorwaarden ten allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis gebracht aan u. Dit zal minimaal één maand voor de intreding van de nieuwe werking bekend gemaakt moeten worden. Indien u niet binnen één maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt u geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

Wij zijn ook te vinden op Huidzorgzoeker: Wijchen en Beuningen

Copyright © 2017 Huid- en oedeemtherapie Wijchen